Om projektet

2019 beslutade Storstockholms brandförsvar om ett föreläggande för tunnelbanans brandskydd. Föreläggandet omfattade dels brandgaspartier och försörjning av brandvatten via plattformarna. Uppgradering av brandsäkerheten i de 39 befintliga undermarkstationer med hjälp av bland annat brandgasavskiljande partier har tidigare bedömts som skäligt av Haverikommissionen. Föreläggandet från 2019 av Storstockholms brandförsvar gör samma tolkning av kravnivån enligt lag om skydd mot olyckor, avseende brandskyddet. Även Transportstyrelsen har nyligen arbetat fram nya föreskrifter för personsäkerhet i tunnlar och plattformar för tunnelbana och spårväg där brandavskiljning utgör del av säkerhetskonceptet.

Samkonsults uppdrag  

Samkonsult ska bidra med att säkerställa att Trafikförvaltningen kan bedriva säker kollektivtrafik utifrån de krav som bland annat Storstockholms brandförsvar har. Detta för att möjliggöra för en säker utrymning och en förbättrad insats om en eventuell brand skulle inträffa på en underjordsstation. 39 Undermarkstationer ska förses med brandgasavskiljande partier eller motsvarande mellan plattformsutrymme och rulltrappsschakt (utrymningsväg). Partierna ska begränsa brand- och brandgasspridning vid utrymning och vid räddningstjänstens insats. Inom ramen av uppdraget har Samkonsult ansvarat för framtagning av kravställande dokumentation såsom BIM-manual och BIM-samordning av leveranser på IFC-filer samt dess parametriska information.

Info om projektet

Uppdragsgivare: Trafikförvaltningen Region Stockholm

Objektbeskrivning: Brandgaspartier på 39 tunnelbanestationer

Projekttid: 2020-2027