För entreprenören2023-06-01T18:18:16+02:00
Hem / För entreprenören

För entreprenören

Vi är en erfaren och kompetent partner som hjälper entreprenörer att utveckla sina projekt på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Vår långa erfarenhet inom fastighetsutveckling och entreprenader har gett oss unik kunskap och förståelse för bygg- och fastighetsbranschen som projektörer och projektledare.

Vi arbetar i samverkan med Er och tar ett helhetsgrepp. Vi hjälper Er med allt från att utveckla och planera byggnadsprojekt från tidiga skeden, kvalitetssäkra projekteringen och produktionen samt leda projektet till färdigställande.

Vi har ett starkt fokus på att skapa hållbara och ekonomiskt lönsamma byggnadsprojekt. Vi arbetar med att hitta kreativa lösningar som skapar mervärde för er och bidrar till en positivt ekonomisk utveckling. Med vår expertis och engagemang hjälper vi er att förverkliga era visioner och mål.

Generalkonsulter2023-05-27T12:01:20+02:00

Som generalkonsulter är vi din partner igenom hela byggprocessen. Vi säkerställer att dina intressen som entreprenör tillgodoses på bästa möjliga sätt och driver projekt mot ett framgångsrikt resultat. Vi hjälper till att utveckla projekten, vi upphandlar konsulter och optimerar samordningen, vi följer produktionen och kvalitetssäkrar den så att garantiförfarandet går smidigt till och slutresultatet blir bättre än förväntat.

Hållbarhet och systematiskt arbete präglar hela vår arbetskedja vilket sätter positivt spår igenom hela projektet. Genom att anlita Samkonsult som generalkonsuler kan du vara säker på att du har en pålitlig och kompetent partner vid din sida som sätter dina intressen som första prioritering.

Samverkan & Partnering2023-06-01T18:19:04+02:00

Genom partnerskap och samarbete skapas långsiktiga, hållbara relationer som främjar och effektivisera byggprojekt. Ett transparens samarbete där alla parter känner sig inkluderad och rättvist bemött skapar en god arbetsmiljö och effektiviserar engagemanget för att ekonomiskt resultat och slutprodukt. Öppenhet gör att ingen känner sig lurad. I ett fungerande partnerskap känner alla sig som vinnare och jobbar mot samma mål.

Samverkansprojekt med Samkonsult bidrar till:

 • Ömsesidigt engagemang: Alla parter, inklusive byggherre, entreprenörer, arkitekter, konsulter och leverantörer, förbinder sig till att arbeta mot gemensamt mål och utveckla en gemensam vision för projektet.
 • Tidig involvering: Parterna involveras redan i tidiga skeden av projektet för att maximera samarbetspotentialen och dra nytta av varandras expertis och erfarenhet.
 • Öppen kommunikation: Det främjas en kultur av öppen och ärlig kommunikation mellan alla parter. Genom att dela information och idéer identifieras och löses problem tidigt och onödiga förseningar eller konflikter undviks.
 • Gemensam riskfördelning: Risker och ansvar delas på ett rättvist sätt mellan parterna. Genom att arbeta tillsammans för att hantera och minimera risker kan bättre resultat uppnås vilket resulterar till ekonomiskt ansvarstagande.
 • Ständig förbättring: Samverkan betonar kontinuerlig förbättring och lärande genom utvärdering av projektet och implementering av förbättringsåtgärder. Parterna arbetar tillsammans för att maximera kvalitet, effektivitet och innovation.
 • Tillit och samarbete: Samverkan skapar tillit och samarbete mellan parterna. Genom att bygga starka relationer och upprätthålla ömsesidig respekt skapar vi en positiv arbetsmiljö och gemensamma framgångar.
Projekteringsledning2023-05-27T12:22:10+02:00

Som projekteringsledare ansvarar vi för att leda och koordinera projekteringsprocessen för byggprojekt. Våra erfarna projekteringsledare skapar effektiva lösningar och arbetsmetoder för att uppnå projektmålen.

Vi arbetar i samverkan med beställaren och konsultgrupper för att identifiera kraven och behovet, för att optimera byggprocessen. Vi har en stark förståelse för utformningen av

byggnader och funktionen, processen och regelverken, vilket gör oss till en tillförlitlig partner för ditt projekt.

Vi hjälper till med

 • Utveckla och hantera projekteringsplan inklusive tidsplan, milstolpar, budget och resursallokering.
 • Samordna projekteringsaktiviteter mellan discipliner, leverantörer, konsulter och kunder.
 • Säkerställa projektkvaliteten i enlighet med kvalitetsstandarder och att projektdokument uppfyller ställda krav.
 • · Övervaka projekteringsbudgeten och säkerställa att aktiviteter genomförs inom budgetramen.
 • · Hantera ändringar som kan påverka projekteringsprocessen och se till att nödvändiga justeringar görs för att hålla projektet på rätt spår.
 • · Kommunicera mellan projektteamet och beställaren för att se till att alla involverade är medvetna om projekteringsprocessen och dess framgång.
Projektsamordnare & Projektingenjör2023-06-01T18:19:24+02:00

En projektsamordnare har starka kommunikationsfärdigheter, har organisatorisk förmåga och förmåga att hantera och prioritera rätt uppgifter i rätt skede. Projektsamordnare kommer in i tidigt skede av ett projekt och denne ihop med projektledarens sätter upp kommunikationsvägar och koordinerar projektet, tar fram kravställningar, arbetssätt, projektplattform och hjälper samtliga deltagare att använda plattformar, programvaror, arbetssätt och rutiner igenom hela projektet.

Inom ett projekt arbetar samordnaren bland annat med

Kommunikation och samarbete:

 • Är en central kontaktperson och länk mellan olika intressenter och parter i projektet.
 • Säkerställer att relevant information kommuniceras tydligt och i tid till alla berörda parter.
 • Hanterar och följer upp frågor, ärenden och förfrågningar från olika intressenter.
 • Koordinering och planering
 • Ansvarar för att planera och koordinera projektets olika aktiviteter och resurser.
 • Utvecklar och övervakar tidsscheman och milstolpar för att säkerställa att projektet fortskrider enligt plan.
 • Hanterar resursallokering och säkerställer att rätt kompetens och utrustning finns tillgängligt vid rätt tidpunkt.
 • Möteshantering
 • Planerar, organiserar och leder möten, workshops och sammanträden med olika projektintressenter.
 • Förbereder agendor, tar protokoll och följer upp på åtgärder och beslut från möten.
 • Säkerställer att alla relevanta intressenter är delaktiga och informerade.

Dokumenthantering

 • Ansvarar för att hantera och organisera projektets dokument och filer, inklusive kontrakt, ritningar, rapporter och andra relevanta dokument.
 • Säkerställer att dokumentationen är aktuell, tillgänglig och lätt att hitta för projektteamet och andra berörda parter.

Kvalitetskontroll och rapportering

 • Övervakar och säkerställer att projektet följer kvalitetsstandarder och uppfyller de fastställda målen och kraven.
 • Ansvarar för att samla in och rapportera projektrelevant information, framsteg och resultat till berörda parter.

Problemlösning och riskhantering

 • Identifierar och analyserar eventuella problem, utmaningar eller risker som kan uppstå under projektet.
 • Arbetar tillsammans med projektteamet för att hitta lösningar, implementera åtgärder och minimera negativa effekter.
Optimering av system2023-06-01T18:42:18+02:00

Många aktörer inom branschen använder sig av överkompensation och konservativ design vilket resulterar i projekt som bygger på ”Säkerhet på säkerhet” strategier, vilket leder till onödiga kostnader och materialåtgång. I själva verkat kan korrekt beräkningar och simuleringar resultera i en besparing på upp till 20% av materialkostnaderna.

Vår erfarenhet sträcker sig över flera år av att optimera byggnader i projekterings- och produktionsskedet. I samverkan med vårt interna team och våra samarbetspartners tar vi fram ekonomiskt lönsamma lösningar som är hållbara och produktionsvänliga.

Vi hjälper till med

 • Generalkonsulter
 • Samverkan & Partnering

 • Projektering
 • Projekteringsledare
 • Projektsamordnare
 • Optimering av system
Siavash Ehsanzamir
Siavash Ehsanzamir
Avdelningschef
ser@samkonsult.com