Projektledning2023-06-01T17:31:51+02:00
Hem / Projektledning

Projektledning

Med bred kompetens, erfarenhet och kunskap leder vi projekt framgångsrikt.

I samverkan med beställaren lägger vi upp mål för projektet och ser till att leda projektet mot satta mål. Vi arbetar med samtliga faser, från idé till färdigställande, inom samtliga typer av projekt.

Vi håller en öppen och tydlig kommunikation med våra kunder. Vi håller dig uppdaterad om framstegen och ger regelbunden feedback för att säkerställa att vi uppfyller dina förväntningar och krav.

 • Utveckla och hantera projektplan inklusive tidsplan, milstolpar, budget och resursallokering.
 • Samordna projektaktiviteter mellan discipliner, leverantörer, konsulter och kunder.
 • Säkerställa projektkvaliteten i enlighet med kvalitetsstandarder och att projektdokument uppfyller ställda krav.
 • Övervaka projektbudgeten och säkerställa att aktiviteter genomförs inom budgetramen.
 • Hantera ändringar som kan påverka processen och se till att nödvändiga justeringar görs för att hålla projektet på rätt spår.
 • Kommunicera mellan projektteamet och beställaren för att se till att alla involverade är medvetna om processen och dess framgång.
Projektledare2023-05-26T16:34:46+02:00

Våra projektledare har stor erfarenhet av de flesta entreprenadformer och byggsystem. Vi har stor erfarenhet av träbyggnader där vi är en av Sveriges ledande konsultföretag med

12 miljarder kronor i projekt inom området, detta gäller inom bostäder, samhällsbyggnader och logistikbyggnader.

Byggledare2023-05-26T16:35:22+02:00

Vi erbjuder byggledare med lång erfarenhet av att leda bostadsprojekt och samhällsfastigheter. Vi arbetar med allt från ombyggnader till nyproduktion.

Som samverkande byggledare representerar vi byggherren på arbetsplatsen där vi säkerställer genomförandeskedet och ser till att produktionen följer det som har projekterats och kontrakterats. Att klara av att bestämd projekttid, ekonomi, kvalité, arbetsmiljö och miljö uppnås.

Projekteringsledning2023-06-01T18:25:24+02:00

Som projekteringsledare ansvarar vi för att leda och koordinera projekteringsprocessen för byggprojekt. Våra erfarna projekteringsledare skapar effektiva lösningar och arbetsmetoder för att uppnå projektmålen.

Vi arbetar i samverkan med beställaren och konsultgrupper för att identifiera kraven och behovet, för att optimera byggprocessen. Vi har en stark förståelse för utformningen av byggnader och funktionen, processen och regelverken, vilket gör oss till en tillförlitlig partner för ditt projekt.

Vi hjälper till med:

 • Utveckla och hantera projekteringsplan inklusive tidsplan, milstolpar, budget och resursallokering.
 • Samordna projekteringsaktiviteter mellan discipliner, leverantörer, konsulter och kunder.
 • Säkerställa projektkvaliteten i enlighet med kvalitetsstandarder och att projektdokument uppfyller ställda krav.
 • Övervaka projekteringsbudgeten och säkerställa att aktiviteter genomförs inom budgetramen.
 • Hantera ändringar som kan påverka projekteringsprocessen och se till att nödvändiga justeringar görs för att hålla projektet på rätt spår.
 • Kommunicera mellan projektteamet och beställaren för att se till att alla involverade är medvetna om projekteringsprocessen och dess framgång.
Projektsamordnare & Projektingenjör2023-06-01T18:20:26+02:00

En projektsamordnare har starka kommunikationsfärdigheter, har organisatorisk förmåga och förmåga att hantera och prioritera rätt uppgifter i rätt skede. Projektsamordnare kommer in i tidigt skede av ett projekt och denne ihop med projektledarens sätter upp kommunikationsvägar och koordinerar projektet, tar fram kravställningar, arbetssätt, projektplattform och hjälper samtliga deltagare att använda plattformar, programvaror, arbetssätt och rutiner igenom hela projektet.

Inom ett projekt arbetar samordnaren bland annat med:

Kommunikation och samarbete

 • Är en central kontaktperson och länk mellan olika intressenter och parter i projektet.
 • Säkerställer att relevant information kommuniceras tydligt och i tid till alla berörda parter.
 • Hanterar och följer upp frågor, ärenden och förfrågningar från olika intressenter.
 • Koordinering och planering
 • Ansvarar för att planera och koordinera projektets olika aktiviteter och resurser.
 • Utvecklar och övervakar tidsscheman och milstolpar för att säkerställa att projektet fortskrider enligt plan.
 • Hanterar resursallokering och säkerställer att rätt kompetens och utrustning finns tillgängligt vid rätt tidpunkt.

Möteshantering

 • Planerar, organiserar och leder möten, workshops och sammanträden med olika projektintressenter.
 • Förbereder agendor, tar protokoll och följer upp på åtgärder och beslut från möten.
 • Säkerställer att alla relevanta intressenter är delaktiga och informerade.

Dokumenthantering

 • Ansvarar för att hantera och organisera projektets dokument och filer, inklusive kontrakt, ritningar, rapporter och andra relevanta dokument.
 • Säkerställer att dokumentationen är aktuell, tillgänglig och lätt att hitta för projektteamet och andra berörda parter.
 • Kvalitetskontroll och rapportering
 • Övervakar och säkerställer att projektet följer kvalitetsstandarder och uppfyller de fastställda målen och kraven.
 • Ansvarar för att samla in och rapportera projektrelevant information, framsteg och resultat till berörda parter.

Problemlösning och riskhantering

 • Identifierar och analyserar eventuella problem, utmaningar eller risker som kan uppstå under projektet.
 • Arbetar tillsammans med projektteamet för att hitta lösningar, implementera åtgärder och minimera negativa effekter.
BIM-strateg och BIM-samordnare2023-05-26T16:38:11+02:00

BIM-Strategi

Implementering av BIM kräver mer än bara virtuella modeller. Utvärdering av projektförutsättningar, risker, identifikation och specificering av effektmål krävs. Implementeringen ställer även krav på en anpassad projektorganisation utifrån projektspecifika förutsättningar samt ett medvetet arbete med process, metodik och teknik. Vi utvecklar och sammanställer BIM-strategiska styrande dokument till er verksamhet samt säkerställer implementeringsarbetet i både verksamheten och projekten.

BIM-Samordnare

Våra BIM-samordnare hjälper er att koordinera hanteringen av digitala leveranser från projektgruppens medlemmar samt är ett stöd till projektorganisationen. BIM-samordnaren har bland annat kompetens att aggregera informationsmodeller från olika discipliner och utföra kvalitetskontroller. Kvalitetskontrollerna kan bland annat vara kollisionskontroller, tillgänglighetskontroller, toleranskontroller och informationskontroller. Syftet med kvalitetskontrollerna är dels att kvalitetssäkra handlingar till produktionen för att undvika ändrings- och tilläggsarbeten som oftast generera höga projektkostnader. Dels att säkerställa att informationen från modellerna kan förvaltas på ett sätt som effektiviserar kommande skeden.

Vi hjälper till med

 • Projektledare
 • Byggledare
 • Projekteringsledning
 • Projektsamordnare
 • BIM-strateg och BIM- samordnare
Sourosh Ehsani
Sourosh Ehsani
Avdelningschef
sei@samkonsult.com