Samhället är under ständig förändring med växande städer och högre miljöbelastningar, vilket innebär att allt större krav ställs på innovativa och hållbara lösningar. Samkonsult står för samverkande konsulter. Vi har ett starkt konsultnätverk med bred kompetens där vi på ett unikt sätt kan skräddarsy projektorganisationer och där beställaren och projektet alltid är i fokus. Vi är beställarrepresentanter där vi agerar generalkonsulter med ett helhetsansvar för projekt och är med från ax till limpa.

Tidiga skeden

Som beställarrepresentanter är vi med i hela byggprocessen från tidiga skeden fram till färdigställande. Vi tar stafettpinnen och leder hela projektet. I tidiga skeden kan vi genomföra erforderliga utredningar, sammanställa projektförutsättningar och rådge våra beställare vidprojektstrategiska vägval. Vi tolkar rådande detaljplaner och driver beställarens intressen jämtemot myndigheter och andra involverade aktörer vid framtagning av nya detaljplaner samt hjälper till med alla tillstånd och myndighetskontakter.

Projekteringsskedet

I projekteringsskedet behövs många tekniska kompetenser för framtagning av alla handlingar såsom ritningar, modeller och beskrivningar. Styrkan med vårt arbetssätt är att vi anlitar kompetens från hela branschen och skräddarsyr en projektorganisation utifrån det specifika projektets unika förutsättningar, vilket resulterar i att vi är oberoende av egen personal och beställaren kan få exakt den kompetens som behövs från olika bolag. Detta möjliggör att vi både kan erbjuda bra kompetens samt kostnadseffektivisera genom konkurrensutsättning. Våra projekt- och projekteringsledare är mycket kompetenta med många års erfarenhet av att driva processen på uppdrag av olika beställare.

Byggskedet

Samkonsult erbjuder kompetenta byggledare som leder projektet under genomförandefasen. Vi jobbar på uppdrag av beställaren och säkerställer att entreprenören uppfyller de åtaganden som entreprenören är kontrakterad att utföra. Vi kontrollerar och säkerställer att entreprenören levererar rätt kvalité på arbetet, följer upp fakturor och projektekonomi.