Om projektet

Bara några hundra meter från Tyresö centrum ligger Bollmora Backe och projektet Granaten. Projektet omfattar fyra punkthus bestående av 151 lägenheter.

Projektets miljömål

Projekteras enligt Guld Miljöbyggnad.

Samkonsults uppdrag

Samkonsult har som byggherreombud ansvar för utformning av projektet och att byggherrens satte ekonomiska mål beaktas under hela byggprocessen. Samkonsult ansvarar för projektet fram till färdigställandet och överlämning av det. Vi arbetar bland annat med:

– Kommunikation med kommunen kring detaljplanens utformning och framfart.

– Framtagning av förstudie och programhandling med och att byggherrens ekonomiska och kvalitetsintressen beaktas under processen.

– Utformning och upphandling av konsultergrupper för utredningar, beskrivningar och optimeringar som behövs för att gemensamma uppsatta mål.

– Utformning av förfrågningsunderlag, konkurrensutsättning och upphandling av totalentreprenör/er.

– Projektledning och granskning av framtagna projekt- och bygghandlingar.

– Att planera, organisera och följa upp projektet för att säkerställa att projektet når de uppsatta målen och levereras inom utsatt tid och budget. Samkonsult ansvarar även för att leda och koordinera projektet under produktion för att uppnå budget, tid och hög kvalitet.

Detta gör vi genom att:

– Fastställa mål och förväntningar för projektet.

– Följa upp entreprenörens resurssättning och tidplan så att uppsatta mål uppnås.

– Övervaka byggarbetsplatsen för att säkerställa att arbete utförs på ett säkert sätt och att alla lagar och föreskrifter följs.

– Samordnar mellan byggherren, projektledaren och entreprenören så att projektet följer den uppsatta planen.

– Samordnar besiktningar och kvalitetskontroll för att säkerställa alla färdiga arbeten uppfyller kvalitetskraven och specifikationer.

– Hanterar eventuella hinder eller problem som kan uppstå under produktionen och kvalitetssäkrar entreprenörens effektivitet.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Scandinavian Property Group

Objektbeskrivning: Nyproduktion av bostäder