Om projektet

Konserthuset i Stockholm invigdes 1926 och var en av de första byggnaderna i Sverige särskilt avsedda för orkestermusik. Sedan invigningen 1926 utdelas Nobelprisen i medicin, fysik, kemi och litteratur den 10 december varje år i Stockholms konserthus. Polar Music Prize, som instiftades 1989, delas ut årligen i Konserthuset sedan 2004. Två litterära priser, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne samt Augustpriset, utdelas också här sedan 2010 respektive 2008.

Konserthusbyggnaden är blåklassad av Stadsmuseet i Stockholm vilket innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värde anses motsvara fordringarna för byggnadsminnen i Kulturmiljölagen av stadsmuseet.

Konserthuset genomgår underhållsförbättringar för att anpassas bättre till dagens klimatförutsättningar samt för att minimera mängden skadligt material som använts under åren. Inomhusmiljön är en viktig fråga i en sådan historisk byggnad, där tidigare fuktskador och pågående kan förekomma.

Samkonsults uppdrag

Uppdraget för etapp 9 omfattade vindsvåning/etagevåning, vindsbjälklag, yttertaket och dess nya beklädnad av Kopparplåt, terrassbjälklag, ytterväggar, trapphusen, teknikrum och flera utrymmen.

Samkonsult har i egenskap som byggherrens diplomerade fuktsakkunnig utfört;

I projekteringsskedet

 • Fuktsäkerhetsinventering utfördes av berörda delar för etapp 9.
 • Skadeutredningar utfördes kopplat till ytterväggar, yttertaket, terrassbjälklag, trapphus med mera.
 • Presenterat fuktsäkerhetsbeskrivningen för projektörer tillsammans med byggherrens representant.
 • Haft genomgång med projektörerna kring systemval, fuktkritiska konstruktioner, metoder för fuktsäkerhetsbedömning, riskbedömning, checklistor och rutiner för dokumentation.
 • Hjälpt projektgruppen med framtagning av fuktsäkerhetsprojektering.
 • Följet upp fuktsäkerhetsprojekteringen såsom resultat från fuktsäkerhetsbedömning i projekteringen, riskbedömning och avvikelser.
 • Granskat projekteringen med syfte att identifiera fuktkänsliga konstruktioner.
 • Reviderat och kompletterar fuktsäkerhetsbeskrivningen utifrån information från projektörer.

I produktionsskedet

 • Presenterat fuktsäkerhetsbeskrivningen för entreprenörens fuktsäkerhetsansvarig.
 • Haft genomgång av fuktkänsliga moment, konstruktioner och installationer.
 • Haft arbetsbredningar kring kritiska moment med leverantörer för entreprenörens och dess UE.
 • Haft genomgång med entreprenörerna kring: Mottagningskontroll, materialförvaring, väderskydd, inteckning, uttorkningstider, fuktmätning, renhållning och åtgärder vid uppfuktad konstruktion/material.
 • Genomfört fuktronder tillsammans med entreprenörens fuktsäkerhetsansvarig, konsultgruppen och byggherrens projektledare.
 • Agerat som stödperson till fuktsäkerhetsansvarige och entreprenören med målet att uppnå en god byggnad.
 • Samlat in information från entreprenörer: Resultat från fuktmätningar, anteckningar från fuktronder, fotodokumentation, avvikelser och åtgärder som berör fukt, beräkningsresultat, klimatdata, uttorknings- och avfuktningsåtgärder, drift- och underhållsinstruktioner som berör fukt, rutiner för fuktkontroll i förvaltningsskedet och laddat upp materialet på projektplatsen.
 • Sammanställt fuktsäkerhetsdokumentationen.
 • Upprättar Sakkunnighetsintyg – fukt.

Uppdragsfakta

Uppdragsgivare: Beaconengineering

Kontaktperson: Lars Palmgren

Projekttid: 2015-2018