Om projektet

Stadshuset i Uppsala har genomfört en om- och tillbyggnad med syfte att skapa ett högkvalitativt stadshus med omgivande allmän plats för kommunala förvaltningar och förtroendevalda politiker.
Entreprenaden omfattar en ombyggnad på cirka 13.000 kvm, nybyggnad cirka 14.000 kvm varav påbyggnad cirka 2.000 kvm samt allmän platsmark cirka 7.000 kvm. Ett utmärkande moment i projektet är glastaket över den stora innegården som spänner över 40×40 meter. Projektet utfördes som en utförandeentreprenad.

Både om- och tillbyggnaden har utformats för att vara flexibla så att byggnaden med installationer kan anpassas till ändrade funktionskrav i framtiden. Tekniksystemen ligger i framkant och är energieffektiva avseende såväl klimat och fastighetsdrift som säkerhet/passage, IT- och AV-teknik.
Taket har klätts med cirka 1.000 kvadratmeter solceller, vilket kan ge minst 100 MWh solel till stadshuset varje år. Utöver solceller har stadshuset även gröna tak (så kallade biotoptak) med minst tio olika sorters gräs, örter och sedumväxter. Gröna tak bidrar med flera ekosystemtjänster såsom ökad biologisk mångfald som är till nytta för insekter så som fjärilar och bin. Gröna tak bidrar också med isolering mot värme, kyla och buller och de minskar även mängden vatten som rinner av taken. På så sätt minskas mängden föroreningar i dagvattnet (regnvatten).

Projektets miljömål

Byggnaden certifieras enligt BREEAM Excellent och har stort fokus på att den skall vara mycket energieffektiv och klara Boverkets nära-noll-energikrav.

Samkonsults uppdrag  

Uppdraget är som fuktsakkunnig hjälpa projektgruppen att hantera fuktsäkerhetsfrågor under projektering samt följa upp fuktsäkerhetsarbetet under produktion. Fuktsäkerhetsprojektering utföres enligt ByggaF.

Uppdragsfakta

Uppdrag: Ny-, om- och påbyggnad av stadshuset

Uppdragsgivare: Uppsala kommun, Förvaltningsfastigheter AB

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Projekttid: 2017–2021