Genom partnerskap och samarbete skapas långsiktiga, hållbara relationer som främjar och effektivisera byggprojekt. Ett transparens samarbete där alla parter känner sig inkluderad och rättvist bemött skapar en god arbetsmiljö och effektiviserar engagemanget för att ekonomiskt resultat och slutprodukt. Öppenhet gör att ingen känner sig lurad. I ett fungerande partnerskap känner alla sig som vinnare och jobbar mot samma mål.

Samverkansprojekt med Samkonsult bidrar till

  • Ömsesidigt engagemang: Alla parter, inklusive byggherre, entreprenörer, arkitekter, konsulter och leverantörer, förbinder sig till att arbeta mot gemensamt mål och utveckla en gemensam vision för projektet.
  • Tidig involvering: Parterna involveras redan i tidiga skeden av projektet för att maximera samarbetspotentialen och dra nytta av varandras expertis och erfarenhet.
  • Öppen kommunikation: Det främjas en kultur av öppen och ärlig kommunikation mellan alla parter. Genom att dela information och idéer identifieras och löses problem tidigt och onödiga förseningar eller konflikter undviks.
  • Gemensam riskfördelning: Risker och ansvar delas på ett rättvist sätt mellan parterna. Genom att arbeta tillsammans för att hantera och minimera risker kan bättre resultat uppnås vilket resulterar till ekonomiskt ansvarstagande.
  • Ständig förbättring: Samverkan betonar kontinuerlig förbättring och lärande genom utvärdering av projektet och implementering av förbättringsåtgärder. Parterna arbetar tillsammans för att maximera kvalitet, effektivitet och innovation.
  • Tillit och samarbete: Samverkan skapar tillit och samarbete mellan parterna. Genom att bygga starka relationer och upprätthålla ömsesidig respekt skapar vi en positiv arbetsmiljö och gemensamma framgångar.